Cumha Do Dh'uilleam Siosal By Capercaillie

Lyrics Of Cumha Do Dh'uilleam Siosal by Capercaillie

Och! a Thearlaich Og Stiubhart
'se do chuis rinn mo leireadh
Thug thu uam gach ni bh'agam
Ann an cogadh a'd aobhar
Cha chrodh is cha chairdean
Rinn mo chhradh ach mo cheile
O'n la dh'fhag thu m'i'm aonar
Gun sion 'sant-saoghal ach leine
Mo run geal og.

Gur a mis' thair mo sqaradh
'S ged a chanam cha bhreug e
'Sioma te bha na bantraich
Nach d'fhuair samhladh do'm cheile
Fear do cheille's do thuigse
cha robh furasd r'a fhaotuinn
'Scha do sheas air Cullodair
Fear do choltais bu treine
Mo run geal og.

Song Details

Artist: Capercaillie
Viewed (total): 664 times

Report Correction?

(Not Rated Yet)
 

Other Lyrics by Capercaillie

Little Do They Know
Alasdair Mhic Cholla Ghasda
An Eala Bhan
Dean Sàor An Spiórad
Fogsail An Dorus / Nighean Buhaidh' Ruadh
Iain Ghlinn 'Cuaich
The Blue Rampart
The Tree
Aignish (translation)
Alasdair Mhic Colla (translation)

Search Lyrics
e.g. fortress, eminem, britney spears

Top 10 Lyrics by Capercaillie

1 - Capercaillie - Hoireann O
2 - Capercaillie - Cumha Do Dh'uilleam Siosal
3 - Capercaillie - Soraidh Bhaum Gu Barraidh
4 - Capercaillie - An Eala Bhan
5 - Capercaillie - Why Won't You Touch Me
6 - Capercaillie - Hope Springs Eternal
7 - Capercaillie - I Feel The Winter Night Long (translation)
8 - Capercaillie - Alasdair Mhic Cholla Ghasda
9 - Capercaillie - Aodann Srath Bhàin
10 - Capercaillie - Beautiful Wasteland

Latest Additions

Feral
Turn Me Back
Conscious
Philippine Geography
Five Minutes
War Of Hormone
Unspoken
Tonight You're Perfect
Thrive
The Parable