Gaol Troimh Aimsirean By Capercaillie

Lyrics Of Gaol Troimh Aimsirean by Capercaillie

(Love through the seasons)


Geamhradh air chul dhuinn 's funchd an Dubhlachd
Is gealladh earraich ris tighinn 'n ar smuain
Aimsir dochais dh' aois 's dh' oighridh
Agus aimsir solais a leigeil dheth suain
Fluran a' dusgadh blath's a' lughas
Is spionnadh as ur, an gaol bha'n inbhe dhol fuar.

Gradh geal an t-samhraidh cas-ruisgt' a deann-ruidh
Is lathean sona ar leinn iad gun cheann
Dearrsadh greine toirt uainn leirsinn
A' dalladh ar ceile air saoghal mar bh'ann
Seall ud am marach s'fiamh a' ghair air
Tairgse dhuinn gradh nach fas fuar no fann

Oiteag an fhoghair fionnar thar fadhail
Is arbhar fearrain nis buainte ri lar
Dia ri mholadh 'son an toraidh
Is Cruachan de chaonnadh fad' geamhraidh gu 'r blath's
Duilleach a' seargadh measan cuid searbh dhuidh
Is Roimhimm an dearbhadh air daighneachd ar graidh.

'Nuair thig an geamhradh reothadh mar lannsa
Is storimean naimhdeil
Tigh'nn oirnne bho'n
Tuath Dhuinn mar choist e gaol g'e seasmhach
'M faigh sinn an teisteanas maireannach buan
Dorcha g'e laithean dluth dhuinn tha marach
'S Earrach an aigh cur cagair 'n ar cluais.

Song Details

Artist: Capercaillie
Viewed (total): 668 times

Report Correction?

(Not Rated Yet)
 

Other Lyrics by Capercaillie

Little Do They Know
Alasdair Mhic Cholla Ghasda
An Eala Bhan
Dean Sàor An Spiórad
Fogsail An Dorus / Nighean Buhaidh' Ruadh
Iain Ghlinn 'Cuaich
The Blue Rampart
The Tree
Aignish (translation)
Alasdair Mhic Colla (translation)

Search Lyrics
e.g. fortress, eminem, britney spears

Top 10 Lyrics by Capercaillie

1 - Capercaillie - Dean Sàor An Spiórad
2 - Capercaillie - Breisleach
3 - Capercaillie - Gaol Troimh Aimsirean
4 - Capercaillie - Oh Mo Dhuthaich
5 - Capercaillie - Cumha Do Dh'uilleam Siosal
6 - Capercaillie - The Blue Rampart
7 - Capercaillie - The Price Of Fire
8 - Capercaillie - The Tree
9 - Capercaillie - Why Won't You Touch Me
10 - Capercaillie - You

Latest Additions

Feral
Turn Me Back
Conscious
Philippine Geography
Five Minutes
War Of Hormone
Unspoken
Tonight You're Perfect
Thrive
The Parable