O Tha Mo Dhùil Ruit By Rankins

Lyrics Of O Tha Mo Dhùil Ruit by Rankins

(Traditional)
O tha mo dh?il ruit
Tha 's bi mo dh?il ruit
?g a chuir mi ?idh
Ann an c?irtear na f?ile
Caomh leam an t-?igear
Dh'fhalbh uainn Di-D?mhnaich
'S e bhi nochd a' se?ladh
Thug de?ir mo l?irsinn
O tha mo dh?il ruit
Tha 's bi mo dh?il ruit
?g a chuir mi ?idh
Ann an c?irtear na f?ile
Gheall e bhi d?leas
'S cinnt leam gur f?or e
Ged tha mi 'n diugh fo mh?-ghean
Gun sgr?obhadh 'o m?udail
O tha mo dh?il ruit
Tha 's bi mo dh?il ruit
?g a chuir mi ?idh
Ann an c?irtear na f?ile
'S diomhain bhi t?rsach
'S de?ir air mo sh?ilean
Chaoidh cha chuir e c?l rium
Mo run-sa cha tr?ig mi
O tha mo dh?il ruit
Tha 's bi mo dh?il ruit
?g a chuir mi ?idh
Ann an c?irtear na f?ile
Com as grinne n?dur
Beul as binne m?nran
Rognaich mi thar ch?che
'S gur tr?th thag mi sp?is da
O tha mo dh?il ruit
Tha 's bi mo dh?il ruit
?g a chuir mi ?idh
Ann an c?irtear na f?ile
Gann biodh ar storas
M?r bidh ar s?las
Gach l?tha mar bu ch?ir dhuinn
A' c?mhnadh a ch?ile
O tha mo dh?il ruit
Tha 's bi mo dh?il ruit
?g a chuir mi ?idh
Ann an c?irtear na f?ile

Song Details

Artist: Rankins
Viewed (total): 661 times

Report Correction?

(Not Rated Yet)
 

Other Lyrics by Rankins

Grey Dusk Of Eve
Bells
An Innis Igh
Cold Winds
Long Way To Go
Farewell To Lochaber
Maybe You're Right
O Tha Mo Dhùil Ruit
Movin' On
One Day I Walk

Search Lyrics
e.g. fortress, eminem, britney spears

Top 10 Lyrics by Rankins

1 - Rankins - O Tha Mo Dhùil Ruit
2 - Rankins - One Day I Walk
3 - Rankins - Parlour Medley
4 - Rankins - Tailor's Daughter
5 - Rankins - An Innis Igh
6 - Rankins - Bells
7 - Rankins - Cold Winds
8 - Rankins - Farewell To Lochaber
9 - Rankins - Grey Dusk Of Eve
10 - Rankins - Long Way To Go

Latest Additions

Feral
Turn Me Back
Conscious
Philippine Geography
Five Minutes
War Of Hormone
Unspoken
Tonight You're Perfect
Thrive
The Parable